معرفی محصولات

فوتمن (دستیار هوشمند فوتبالی)

دسته بندی : دسته بندی نشده
فوتمن یک دستیار هوشمند فوتبالی است که می‌تواند به etc.

هوشتل (اپراتور هوشمند مرکز تماس)

دسته بندی : دسته بندی نشده
محصول هوشتل یک ربات پاسخگوی هوشمند در مراکز تماس ت etc.

بینایار (فهم ویدیو و تصویر)

دسته بندی : دسته بندی نشده
حجم بالای محتوای ویدیویی باعث شده تا تحلیل، نگهدار etc.

باتاوا (پردازش و فهم متن)

دسته بندی : دسته بندی نشده
یکی از راه کارهای نوین برای حل مشکل ارتباط با مشتر etc.

فارس آوا (تبدیل گفتار به متن)

دسته بندی : دسته بندی نشده
ارتباط کلامی راحت ترین و سریع ترین راه ارتباطی می etc.