مرتب سازی بر اساس
نمایش
باتاوا (پردازش و فهم متن- چت بات )
تومان

بهره مندی از آخرین تکنولوژیهای یادگیری عمیق  قابلیت درک متن محاوره ای قابلیت انتقال ارتباط به اپراتورهای انسانی در صورت نیاز  توسعه و تولید بصورت...