وارد کردن احساسات در پردازش گفتار

وارد کردن احساسات در پردازش صدا

وارد کردن احساسات در پردازش گفتار ممکن شد. الکسا همچون انسان دارای قلب شد! شرکت بریتانیایی توانست هوش مصنوعی (هوش‌واره) را بیافریند که می‌تواند همچون انسان با احساساتی ژرف گفتگو کرده و حتی گریه کند. یک شرکت بریتانیایی هوش مصنوعی (هوش واره) را توسعه داده که می‌تواند همچون یک انسان راستین با احساسات ژرفی گفتگو […]