تحلیل رابطه زوجین توسط هوش مصنوعی

تحلیل رابطه زوجین توسط هوش مصنوعی

تحلیل رابطه زوجین توسط هوش مصنوعی تحلیل رابطه زوجین توسط هوش مصنوعی با استفاده از داده‌های به دست آمده از بیش از ۱۱۰۰۰ زوج  در دانشگاه وسترن (western) کانادا تحقیق جالبی صورت گرفته است. در این تحقیق با استفاده از آنالیز داده‌هایی که از بیش از ۱۱۰۰۰ زوج به دست آمده و با استفاده از […]