دستاورد هوش مصنوعی در بویایی چگونه خواهد بود

هوش مصنوعی در بویایی

هوش مصنوعی در بویایی: آیا با کمک هوش مصنوعی بوییدن گل رز ممکن خواهد شد؟ گروهی از پژوهشگران در دانشگاه کالیفرنیا، رویرساید (Riverside)، با بهره‌برداری از یادگیری ماشین برای درک مکانیزم شیمیایی بوییدن استفاده کردند. دستاوردهای غیره‌منتظره آنان، همچون انقلابی برای صنعت طعم‌دهی به غذاها و عطرسازی به شمار خواهد آمد. با عامراندبش همراه باشید […]