معرفی ۹ ربات پاسخگوی خودکار برتر ۲۰۲۰ در مراکز تماس خارجی

معرفی ۹ ربات پاسخگوی خودکار برتر در مراکز تماس خارجی در سال ۲۰۲۰ تکنولوژی چت‌بات به سرعت در حال پیشرفت است، ولی تنها به اندازه ارزش ارائه شده، خوب است. بهترین راه برای تشخیص بهترین ربات‌ پاسخگوی خودکار (چت‌بات‌) ۲۰۲۰، ارزیابی فوایدشان در شرایط واقعی زندگی است. یک چت‌بات می‌تواند مدرن به نظر رسد ولی […]