تشخیص اولویت‌های خودکار انسان با استفاده از Brain-sourcing

تشخیص اولویت‌های خودکار انسان

تشخیص اولویت‌های خودکار انسان با استفاده از امواج مغزی (Brainsourcing) تشخیص اولویت‌های خودکار انسان با مانتیورکردن الکتروانسفالوگرام (موج‌های مغزی) ممکن شد. برای اولین بار در تاریخ هوش مصنوعی، با استفاده از دستگاه موج نگار فعالیت مغزی گروه‌های نسبتا مختلفی از افراد به منظور تشخیص اولویت‌هایشان در پاسخ به رویدادی خاص ثبت و تحلیل می‌گردد. با […]