مراکز ارائه اطلاعات

کاربرد هوش مصنوعی در مراکز ارائه اطلاعات

مراکز امداد و ارائه اطلاعات که با شماره‌های سه رقمی به صورت تلفنی به کاربران داخلی ارائه خدمات انجام می‌دهند، می‌توانند به بهره‌گیری از هوش مصنوعی و هوشمند کردن فرآیندهای خود آورده های بسیاری را تجربه کنند.برخی از این مراکز ارائه اطلاعات عبارتند از:

 • فوریت های پلیسی ۱۱۰
 • ستاد خبری کل اطلاعات ۱۱۳
 • خرابی تلفن ۱۱۷
 • اطلاعات تلفن ۱۱۸
 • اعلام تصادفات ۱۲۰
 • اتفاقات برق ۱۲۱
 • اتفاقات آب ۱۲۲
 • مبارزه با گرانفروشی ۱۲۴
 • پلیس راه ۱۴۱
 • روابط عمومی صداوسیما ۱۶۲
 • اتفاقات گاز ۱۹۴
 • اطلاعات پرواز فرودگاه ۱۹۹

 

به کارگیری هوش مصنوعی در فرآیندهای مختلف این مراکز به بهبود قابلیت‌های آن‌ها در ارائه خدمات و هم چنین افزایش میزان رضایت کاربر کمک می‌کند. عامر اندیش هوشمند و محصولات هوشمند آن نیز در خدمت شرکت‌ها قرار دارد تا با ایجاد قابلیت‌های زیر، به این اهداف دست پیدا کنند:

مراکز امداد و ارائه اطلاعات که با شماره‌های سه رقمی به صورت تلفنی به کاربران داخلی ارائه خدمات انجام می‌دهند، می‌توانند به بهره‌گیری از هوش مصنوعی و هوشمند کردن فرآیندهای خود آورده های بسیاری را تجربه کنند.برخی از این مراکز ارائه اطلاعات عبارتند از:

 • فوریت های پلیسی ۱۱۰
 • ستاد خبری کل اطلاعات ۱۱۳
 • خرابی تلفن ۱۱۷
 • اطلاعات تلفن ۱۱۸
 • اعلام تصادفات ۱۲۰
 • اتفاقات برق ۱۲۱
 • اتفاقات آب ۱۲۲
 • مبارزه با گرانفروشی ۱۲۴
 • پلیس راه ۱۴۱
 • روابط عمومی صداوسیما ۱۶۲
 • اتفاقات گاز ۱۹۴
 • اطلاعات پرواز فرودگاه ۱۹۹

 

به کارگیری هوش مصنوعی در فرآیندهای مختلف این مراکز به بهبود قابلیت‌های آن‌ها در ارائه خدمات و هم چنین افزایش میزان رضایت کاربر کمک می‌کند. عامر اندیش هوشمند و محصولات هوشمند آن نیز در خدمت شرکت‌ها قرار دارد تا با ایجاد قابلیت‌های زیر، به این اهداف دست پیدا کنند:

هوشتل

جایگزین اپراتور مرکز تماس

استفاده از اپراتور هوشمند تلفنی هوشتل برای ارائه خدمات زیر:

_ راهکارها _

مراکز رزو بلیط و هتل

مراکز درمانی

بانک ها

مراکز بیمه ای

اپراتورهای موبایل

نهادهای مالی

استارتاپ ها

مراکز پشتیبانی

Group 52 copy
مراکز رزو بلیط و هتل
Shape 792
مراکز درمانی
Group 61 copy
بانک ها
Group 54 copy
مراکز بیمه ای
Group 55 copy
اپراتورهای موبایل
Group 59 copy
نهادهای مالی
Group 56 copy
استارتاپ ها
Group 57 copy
مراکز ارائه اطلاعات
Group 58 copy
مراکز پشتیبانی