فارس آوا

تبدیل گفتار به متن

باتاوا

دستیارسازمانی - چت بات

هوشتل

اپراتورهوشمند مرکز تماس

بهترین ربات‌های انسان نما جهان

بهترین ربات‌های انسان نمای دنیا

یک ربات انسان نما از نظر ظاهر شبیه انسان است. این ربات ها برای تعامل با مشتریان و همچنین انجام وضایف انسان‌ها ساخته شده‌اند. ربات‌های انسان